piątek 22 sierpnia 2014 Klient Biznesowy Klient indywidualny

Logo

Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane skonsolidowane finansowe (tys. zł) 2012            I H 20132013
Przychody ze sprzedaży 209 190 100 585 218 201
Zysk z działalności operacyjnej 6 372 1 822 8 428
Zysk netto 4 231 95 2 025
Amortyzacja 6 052 2 918 5 840
Aktywa 160 848 167 217 185 670
Kapitał własny 67 714 67 245 69 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93 133 99 972 116 309
Liczba akcji (szt.) 47 755 329 47 755 329 47 755 329