piątek 25 kwietnia 2014 Klient Biznesowy Klient indywidualny

Logo

Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane skonsolidowane finansowe (tys. zł) 2012            I H 2013IV Q 2013
Przychody ze sprzedaży 209 190 100 585 218 201
Zysk z działalności operacyjnej 6 372 1 822 8 184
Zysk netto 4 231 95 1 754
Amortyzacja 6 052 2 918 5 840
Aktywa 160 848 167 217 187 045
Kapitał własny 67 714 67 245 69 091
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93 133 99 972 117 953
Liczba akcji (szt.) 47 755 329 47 755 329 47 755 329