niedziela 1 lutego 2015 Klient Biznesowy Klient indywidualny

Logo

Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane skonsolidowane finansowe (tys. zł)I H 2013  2013          I H 2014  
Przychody ze sprzedaży 100 585 218 201 125 540
Zysk z działalności operacyjnej 1 822 8 428 7 420
Zysk netto 95 2 025 2 415
Amortyzacja 2 918 5 840 3 064 
Aktywa 167 217 185 670 200 555
Kapitał własny 67 245 69 361 78 070
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 972 116 309 122 485
Liczba akcji (szt.) 47 755 329 47 755 329 50 143 095